Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM PETRA HAVLÍČKA s.r.o.

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností CENTRUM PETRA HAVLÍČKA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 242 88 233, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 193274 (dále jen „Společnost“) a klienty, jimž jsou Společností poskytovány Služby (dále jen „Klient“).
 2. Službami se ve smyslu těchto VOP rozumí programy v oblasti výživy a životního stylu (dále jen „Služby“), které Společnost nabízí na svých internetových stránkách na adrese www.petrhavlicek.cz (dále jen „Internetové stránky“).
 3. VOP tvoří obecný právní rámec pro poskytování Služeb Klientům, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. V případě sjednaní odlišných individuálních podmínek mají tato ujednání přednost před ustanoveními VOP.
 4. Před vznikem smluvního vztahu je Klient povinen se seznámit s VOP, rozsahem a náplní poskytovaných Služeb u jednotlivých programů a platným Ceníkem, jež jsou dostupné na Internetových stránkách Společnosti.

Článek 2

Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah mezi Klientem a Společností vzniká na základě akceptované objednávky, která je učiněna Klientem prostřednictvím Internetových stránek, telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených za tímto účelem na Internetových stránkách, nebo osobně na adrese sídla Společnosti (dále jen „Smlouva“).
 2. Předmětem smluvního vztahu mezi Klientem a Společností je závazek Společnosti poskytnout Klientovi Služby s vynaložením odpovídající odborné péče, a závazek Klienta za poskytnutí těchto Služeb uhradit cenu dle platného Ceníku.
 3. Klient bere na vědomí, že poskytované Služby jsou individuálního charakteru a v některých případech může být ze strany Klienta vyžadována součinnost v podobě poskytnutí citlivých fyziologických údajů Klienta. V případě odmítnutí součinnosti ze strany Klienta je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb nebo od Smlouvy odstoupit.
 4. Cena Služeb se řídí platným Ceníkem době uzavření Smlouvy. S přihlédnutím k typu objednaných Služeb je sedmdesát (70) % ceny splatných při vstupní konzultaci či vstupním vyšetření a její doplatek po skončení Služby. 
 5. V případě prodlení s úhradou ceny Služeb ze strany Klienta je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 6. Klient je oprávněn kdykoli požádat Společnost o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradí cenu Služeb již poskytnutých spolu s účelně vynaloženými náklady.
 7. V případě, že jsou Služby poskytovány prostřednictvím domluvených konzultací, je Klient povinen uhradit Společnosti předem zálohu na cenu poskytnutí Služby ve výši 2 000 Kč. V případě potřeby změny termínu je Klient povinen informovat Společnost nejpozději 48 hodin před jeho začátkem, v opačném případě mu vzniká povinnost uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. Společnost je oprávněna provést započtení smluvní pokuty proti pohledávce Klienta z  uhrazené zálohy na cenu poskytnutí Služby.
 8. V případě, že Klient využije některou ze Společností nabízených předplacených Služeb, je povinen tuto Službu uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího předplacení. Klient je oprávněn předplacené Služby v této lhůtě stornovat, v takovém případě Společnost vrátí Klientovi uhrazenou cenu Služby, poníženou o cenu již vyčerpaných Služeb a storno poplatek ve výši 25 % ceny nevyčerpaných Služeb.
 9. Klient bere na vědomí, že i přes skutečnost, že Služby budou poskytovány s patřičnou péčí a v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nelze s ohledem na jejich povahu zaručit, že bude dosaženo výsledků, které si Klient přeje nebo které očekává (např. snížení tělesné hmotnosti o stanovený počet kilogramů.). Společnost nenese odpovědnost za případné nedosažení požadovaných výsledků Služeb a Klient není oprávněn se domáhat vrácení ceny uhrazené za poskytnuté Služby či požadovat z ceny jakoukoli slevu.

Článek 3

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Klient Společnosti, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Klienta, a to včetně údajů citlivých a souvisejících se zdravotním stavem Klienta. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem řádného poskytování Služeb, za účelem zkvalitnění péče o Klienta a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům. Souhlas je poskytován v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu na dobu 5 let. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší podle § 11, § 12 a § 21 Zákona.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP včetně práv a povinností vyplývajících z nich jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Společnost si vyhrazuje tyto VOP kdykoli měnit a doplňovat zveřejněním jejich změn nebo jejich nového znění na Internetových stránkách. Případné změny a doplňky se nebudou vztahovat na Smlouvy již uzavřené.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení.

V Praze, dne 1.6.2017